Bästa medlemmar i Svensk-tyska Föreningen!

Våren och sommaren har också för Svensk-tyska Föreningens del präglats av den sociala återhållsamhet som myndigheterna ordinerat befolkningen med anledning av Corona-pandemin. Det har inneburit att all praktisk verksamhet, som inneburit fysiska sammankomster, fått inställas.

Som ett exempel på nya arbetsformer för Föreningen kunde dock via nätet från 22 maj erbjudas ett för medlemmarna exklusivt föredrag över ämnet ”Angela Merkel – vem är hon egentligen?”

Anförande om Angela Merkel.

I flera meddelanden har förutskickats att nytt datum för det sedan 21 mars uppskjutna årsmötet skulle anges så snart förutsättningarna och formerna för ett sådant kunde ses klarare. Förhoppningarna tog senast sikte på september/oktober.

Styrelsen har nu ånyo övervägt vilka former som kan stå till buds för att genomföra det uppskjutna årsmötet. Därvid har framkommit att det bästa vore att försöka avhandla de formella inslag som måste behandlas vid en träff utomhus i anslutning till att medlemmarna inbjuds till ett besök på Skansen. (Se bifogad inbjudan.) Medlemmarna erbjuds därvid att i egen takt och individuellt (alltså ingen gruppvis guidning) ströva en stund
i denna förnäma anläggning, innan man samlas (i pandemi-anpassad miljö, helst utomhus) för en gemensam kaffestund och raskt avhandlar erforderliga punkter. Årsmöteshandlingar bifogas därför detta utskick så att pappershanteringen utomhus kan undvikas.

Styrelsen hoppas på medlemmarnas förståelse för denna lösning – som utöver att tillgodose aktuella formella krav erbjuder såväl ett tillfälle till en stärkande lördagsvandring som ett litet stöd till den nationella klenoden Skansen – och tillönskar alla en fortsatt god hälsa.

På snart återseende!

Svensk-tyska Föreningens styrelse