Förhoppningarna var starka att verksamhetsåret skulle innebära en återgång till normaliteterna före pandemin och dess restriktioner, men detta kunde bara i begränsad utsträckning bli fallet. Även detta år kom alltså för vår förenings del att mycket präglas av de inskränkningar som pandemiföreskrifterna lade mot alla större folksamlingar – från 50 till 8 – under större delen av året. Åtskilliga väl förberedda och emotsedda arrangemang fick därför antingen ställas in, uppskjutas till senare eller genomföras i reducerat format. Det innebar bl.a. att även detta år det stadgeenligt förberedda årsmötet, som avsetts äga rum före utgången av mars, fick senareläggas till hösten, då det gavs möjlighet att i godtagbara former hålla ett sådant. Med beaktande av myndighetsrekommendationerna kunde Föreningen ändå, i olika former, genomföra ett mindre antal arrangemang under året, med god anslutning från medlemmarnas sida.

Under sommaren kunde två mycket uppskattade digitala arrangemang genomföras, nämligen dels ett föredrag av Dagens Nyheters Berlin-korrespondent Lina Lund över ämnet ”Det unga Tyskland”, vilket lades ut på Föreningens hemsida den 10 april och dels ett föredrag av medlemmen Clemens Hellemeier om sin tid som tysk diplomat i Balticum. Det blev tillgängligt via hemsidan den 15 juni.


Den länge planerade traditionella sommarutflykten fick dock inställas.

11 september

kunde det uppskjutna årsmötet äga rum, denna gång i form av en lunch-träff på Skansens Schweizeri, den s.k. Restaurang Gubbhyllan, i strålande sommarväder och med mycket god anslutning; 49 medlemmar deltog.


9 oktober

ordnades ett premiärbesök vid det just invigda nya marinarkeologiska museet VRAK på Galärvarvet, föregånget av en medlemsträff utomhus i närbelägna Salong Liljevalchs kafé Blå Porten. Härvid deltog 23 medlemmar, vilket motsvarade museets begränsningar.

23 november

genomfördes en medlemsträff i Blasieholmens restaurang, då Sveriges Televisions tidigare Tysklands-korrespondent Ingrid Thörnqvist återigen gästade Föreningen och höll ett initierat och engagerat föredrag om den framstående tyska publicisten Marion Gräfin Dönhoff. 53 intresserade medlemmar och gäster deltog och fick också del av flera personliga erfarenheter av ”Den modiga Grevinnan”.


3 december

medverkade Föreningen i ett samarrangemang med Goethe-Institutet i form av en presentation av det svensk-tyska bokprojektet på temat ”Was denkt das Denkmal”, och anslutande paneldiskussion. Föreningen bjöd på förfriskningar i anslutning till den livfulla presentationen, som lockade ca 50 deltagare, varav 15 från Föreningen.