Svensk-Tyska Föreningens grundare var direktör Sven Palme (1852 – 1934), vilken kallade till konstituerande sammanträde den 28 maj 1913 på sitt kontor i Livförsäkrings–ab Thule i Stockholm. I ett samma dag daterat upprop till allmänheten konstaterades bland annat att ”inom vida kretsar av vårt folk kännedomen om och intresset för Tyskland och det tyska folket samt deras kultur och egenart icke hava nått den utveckling, som kan anses önskvärd med hänsyn till ländernas gemenskap i tankeliv och livsvillkor”. Man inbjuder ”för saken intresserade personer” att inträda i den nya sammanslutningen, som tillkommit ”för att främja svenskars och tyskars kännedom om varandras land och folk samt andliga och materiella odlingar även som för att i övrigt utan några politiska mål samarbeta för gemensamma kultursyften”.

Uppropet undertecknades av ett 60-tal välkända svenskar, bland dem många av den tidens mest framträdande kulturpersonligheter, såsom Svante Arrhenius, Verner von Heidenstam, Selma Lagerlöf och Carl Larsson. Föreningens första högtidssammankomst avhölls på Grand Hotell i Stockholm den 6 november 1913, varvid professor Harald Hjärne talade om ämnet ”Vasa och Hohenzollern” inför en talrik och lysande församling.

Föreningen har därefter, med vissa avvikelser under tiden före och under andra världskriget, arbetat vidare enligt de riktlinjer, som utstakades i stiftelseurkunden. Vid dessa sammankomster har förekommit föredrag av framstående svenska och tyska företrädare för kultur, vetenskap och statsliv samt musikalisk eller annan konstnärlig underhållning av hög klass. Föreningen har också arrangerat såväl studiebesök som dagsutflykter och längre resor till intressanta mål i Sverige och Tyskland.

Bland gästande talare under senare tid kan nämnas ambassadörerna Wolfgang Trautwein, Joachim Rücker, Harald Kindermann och Michael Bock. Från svensk sida har medverkat bland annat professorerna Lars Eriksson-Wolke, Dick Harrison, Nils Landgren, Daniel Birnbaum, och Sture Packalén, ambassadörerna Ruth Jacoby, Kaj Björk och Staffan Carlsson, landshövding Mats Hellström, intendent Karin Sidén och direktör Göran Blomqvist.

Svensk-Tyska föreningens stadgar

Svensk-Tyska Föreningen, Stadgarna