Författare: Admin (sida 2 av 3)

Föredraget ”Som tysk diplomat i Estland”

Föredraget ”Som tysk diplomat i Estland” av Clemes Hellemeier.

NYHETSBLAD Nr. 1, 2021-03-25

Kära medlemmar,

även om vi alla hade hoppats något annat tycks det dröja tills de besvärliga Corona-restriktionerna kan lättas. Det innebär också att det är svårt för oss i Föreningen att komma vidare i den planering vi hade för denna termin. Det är i sin tur sorgligt för alla som gärna hade velat komma samman till angenäma träffar i Föreningens regi. Men vi hoppas nu alla att det snart skall bli möjligt att återgå till den aktivitet som Föreningen bedrivit i så många år.

Närmast aktuellt hade varit vårt årsmöte, vilket vi enligt stadgarna skulle ha hållit före mars månads utgång. Det blir nu inte möjligt utan måste, liksom förra året, skjutas upp till ett senare tillfälle; i bästa fall före sommaren, annars återigen troligen i september. Tankar finns redan om hur en trevlig träff kan ordnas, efter de goda erfarenheterna av att ses utomhus på Skansen i fjol. Om detta kommer styrelsen att återkomma så snart förutsättningarna för en riskfri och angenäm träff kan överblickas.

Alla underlag för årsmötet är emellertid iordningställda i god tid och medlemmarna delges härmed verksamhetsberättelsen för 2020; övriga handlingar utges i anslutning till själva mötet.

Därutöver inbjuds medlemmarna nu att lyssna till ett särskilt för oss färdigställt föredrag av Dagens Nyheters tidigare korrespondent i Berlin, Lina Lund. Hon har på vår förfrågan ställt sig positiv till att berätta om ”Det unga Tyskland”, ett bokstavligen mycket aktuellt ämne, som hon som ung och välinformerad journalist under flera år i Berlin är synnerligen lämpad att belysa. Hon kommer bl a att berätta om hur den unga generationen ser på dagens Tyskland och varför Berlin lockar så många ungdomar. Hon kommer också att beröra ”supervalåret”, pandemihanteringen och Fridays for Future-generationens krav. Alltså en högintressant och mycket aktuell presentation att ta del av!

Föredraget kommer att vara tillgängligt omkring den 10 april, och kan nås på länken https://svensk-tyskaforeningen.com/uncategorized/foredraget-det-unga-tyskland/ eller via vår hemsida.


Härmed önskas ni alla en god hälsa, en fin vår och – naturligtvis – en Glad Påsk!

Styrelsen

Föredraget ”Det unga Tyskland”

Föredraget ”Det unga Tyskland” av Lina Lund.

JULBREV December 2020

Kära medlemmar,

så här års brukar vi kunna se tillbaka på ett välfyllt och aktivt år med Svensk-Tyska Föreningen och så sakteliga förbereda oss för julfirandet, ofta stämningsfullt i Tyska Kyrkan och lite mer högljutt i någon närbelägen lokal. Så blir det inte i år. Pandemin har förstås orsakat stora störningar också i vårt program, och det är väl tyvärr inte övervunnet ännu. Men vi har från styrelsens sida sökt göra det möjliga och i alla fall kunnat genomföra ett antal arrangemang under året.


Det började i januari med att den från DDR:s frihetsrörelse kända prästen Renate Höppner berättade om sin syn på läget i Tyskland 30 år senare. Årsmötet – som normalt hålls i mars – fick skjutas upp och kunde genomföras i nya former på Skansen i slutet av september, vilket gick mycket bra. Under sommaren kunde vi via internet distribuera en internt producerad, exklusiv föreläsning om ”Angela Merkel – vem är hon egentligen?” och i oktober presenterade den tidigare Berlin-korrespondenten Ingrid Thörnqvist sin nya bok om Berlin-svensken Carl-Gustaf Svingel, aktiv som ”flykthjälpare” under Kalla kriget och med många kontakter, också i det svenska hovet.


På programmet stod förstås också att på lämpligt sätt markera det stora 250-årsjubileet av Beethovens födelse liksom hans gärning. Tanken att göra något tillsammans med Kungl. Musikhögskolan gick tyvärr inte att fullfölja, av pandemiska skäl, men den finns kvar…


Därmed önskas ni alla en angenäm jul- och nyårstid och låt oss hoppas att vi snart kan träffas fysiskt igen.

Styrelsen

NYHETSBLAD Nr. 3 2020-08-26

Bästa medlemmar i Svensk-tyska Föreningen!

Våren och sommaren har också för Svensk-tyska Föreningens del präglats av den sociala återhållsamhet som myndigheterna ordinerat befolkningen med anledning av Corona-pandemin. Det har inneburit att all praktisk verksamhet, som inneburit fysiska sammankomster, fått inställas.

Som ett exempel på nya arbetsformer för Föreningen kunde dock via nätet från 22 maj erbjudas ett för medlemmarna exklusivt föredrag över ämnet ”Angela Merkel – vem är hon egentligen?”

Anförande om Angela Merkel.

I flera meddelanden har förutskickats att nytt datum för det sedan 21 mars uppskjutna årsmötet skulle anges så snart förutsättningarna och formerna för ett sådant kunde ses klarare. Förhoppningarna tog senast sikte på september/oktober.

Styrelsen har nu ånyo övervägt vilka former som kan stå till buds för att genomföra det uppskjutna årsmötet. Därvid har framkommit att det bästa vore att försöka avhandla de formella inslag som måste behandlas vid en träff utomhus i anslutning till att medlemmarna inbjuds till ett besök på Skansen. (Se bifogad inbjudan.) Medlemmarna erbjuds därvid att i egen takt och individuellt (alltså ingen gruppvis guidning) ströva en stund
i denna förnäma anläggning, innan man samlas (i pandemi-anpassad miljö, helst utomhus) för en gemensam kaffestund och raskt avhandlar erforderliga punkter. Årsmöteshandlingar bifogas därför detta utskick så att pappershanteringen utomhus kan undvikas.

Styrelsen hoppas på medlemmarnas förståelse för denna lösning – som utöver att tillgodose aktuella formella krav erbjuder såväl ett tillfälle till en stärkande lördagsvandring som ett litet stöd till den nationella klenoden Skansen – och tillönskar alla en fortsatt god hälsa.

På snart återseende!

Svensk-tyska Föreningens styrelse

NYHETSBLAD Nr. 2 2020-05-22

Bästa medlemmar i Svensk-tyska Föreningen!

De Corona-restriktioner, som drabbat oss på senare tid, har gjort att vi i Föreningen har fått ställa in våra planerade arrangemang under våren och sommaren, dvs även utflykten som planerats till den 13 juni. Det är förstås mycket trist, men det har naturligtvis skett i medlemmarnas och medmänniskornas intresse.

Vår avsikt är förstås att så snart som möjligt åter ansluta till ett ordinarie program. Här ingår det årsmöte som fått uppskjutas sedan slutet av mars. Exakt när det kan äga rum är i dagsläget fortfarande oklart, men vi återkommer med ny kallelse så snart förhållandena medger.

Vi har ytterligare ett antal förhoppningsvis intressanta punkter i planeringen, bland dem en musikafton i Beethoven-jubileets anda, en aktuell bokpresentation och kanske att genomföra den utflykt till Ekolsund,
som vi hade planlagt till i juni. Dessutom finns tankar på traditionsenligt inslag vid juletid.

Även för dessa punkter är tidsaspekterna fortfarande osäkra. Det handlar både om att kunna genomföra själva arrangemangen och att beakta medlemmarnas behov av minimerade risker i samband med deltagandet.

När vi funderat på vad man under tiden skulle kunna erbjuda istället har många förslag framkommit, med varierande grad av realism. Kanske skicka ut en bok? Kanske ordna en ”virtuell” tillställning, dit medlemmarna kunde anmäla sig? Eller något annat – med tonvikt på svensk-tyska relationer genom tiderna? Vi har då fått inse att Föreningens resurser och kompetenser att göra något bra i detta sammanhang och i tid före sommarsemestrarna är relativt begränsade.

Men ett förslag har vi nu genomfört, som ett experiment och en nyordning i Föreningens aktiviteter. Styrelseledamöterna har övertalat ordföranden att aktualisera ett föredrag, som han på senare tid hållit i mindre kretsar, med ett porträtt av en av vår tids viktigaste politiker, nämligen Tysklands
förbundskansler Angela Merkel. Hon är ju fortfarande i hög grad aktuell och man har tyckt att det vore intressant att få höra mera om hur hon är som person, om hennes bakgrund och tänkesätt.

Det har, tack vare kunniga personer, visat sig vara möjligt att tekniskt kunna erbjuda en uppdaterad version av detta föredrag: ”ANGELA MERKEL – vem är hon egentligen?”, i en exklusiv version för Föreningens medlemmar. Föredraget kan nås antingen från hemsidan (under ”Aktiviteter”) eller via följande länk: https://svensk-tyskaforeningen.com/uncategorized/anforande-om-angela-merkel/.

I förhoppningen att detta skall vara välkommet och att vi kan få träffas snart igen ber vi att få önska medlemmarna och deras närstående god hälsa, gott humör och en trevlig sommar!

Styrelsen

Anförande om Angela Merkel.

Ordförande Leif Sjöströms anförande om Angela Merkel.

EXTRA NYHETSMEDDELANDE!!!

ÅRSMÖTET UPPSKJUTET! – 2020 – 03 -12

Med anledning av den osäkerhet och de risker som råder i samband med spridningen av det s.k. Corona-viruset har Styrelsen bedömt att det f.n. inte är riktigt att samla Föreningens medlemmar till årsmöte som avsett fredagen den 20 mars.

Detta vore inte i enlighet med de anvisningar som gäller att i möjligaste mån reducera sociala kontakter och förflyttningar, i synnerhet avseende personer ur de s.k. riskgrupperna.

Styrelsen har därför beslutat att, som en extraordinär åtgärd, senarelägga årsmötet till en tidpunkt, som kommer att meddelas senare.

Då kommer också besked att lämnas om återbetalning av insända medel i de fall, då medlem eller gäst inte kan eller önskar delta vid den nya tidpunkten.

Styrelsen beklagar detta, men hoppas på förståelse för denna åtgärd i medlemmarnas intresse och som är föranledd av den rådande stora oron i samhället.

Styrelsen

NYHETSBLAD Nr 1 2020

Nu i slutet av 2019 önskar vi våra medlemmar allt gott inför kommande helger och det nya året. Samtidigt hälsar vi Er varmt välkomna till föreningens vårprogram. Följande aktiviteter är planerade:

Januari: Onsdagen den 15/1
Föredrag av Renate Höppner.

Mars: Fredagen den 20/3 (Inställt på grund av COVID-19)
Årsmöte i Sällskapets lokaler.
Festföredraget hålls av Leif Östling, f.d. VD i tyskägda Scania.

April: Tisdagen den 29/4 (Inställt på grund av COVID-19)
Besök i Timmermansordens hus.

Juni: Lördagen den 13/6(Inställt på grund av COVID-19)
Utflykt till Ekolsund.

*****

Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomna till Föreningens sammankomster.

Styrelsen

NYHETSBLAD Nr 2 2019-08-30

Sommaren närmar sig sitt slut och med det önskas ni varmt välkomna till Föreningens aktiviteter under hösten. Tyvärr har inte alla evenemang kunnat bekräftas så vi ber att få återkomma om det
slutgiltiga programmet. Följande evenemang är dock planerade:

September: Onsdagen den 18/9
Föredrag om det nyrenoverade Nationalmuseum och dess arkitekt August
Stüler, i samarbete med Goethe-Institutet.

Oktober: Onsdagen den 9/10
Föredrag om Lufthansa.

November: Torsdagen den 28/11
Konsert i Barockhallen.

Tyska S:ta Gertruds församlings traditionella basar äger rum helgen den 9 – 10 november.
Tyska Skolans Adventsbasar är planerad till lördagen den 23 november, prel. kl. 11 – 15

*****

Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomna till Föreningens sammankomster.

Styrelsen

Äldre inlägg Nyare inlägg